تحقیق انرژی خورشيدي ،118 صفحه،docx


این تحقیق در مورد انرژی خورشيدي  در118صفحه و در قالب ورد و شامل انرژی خورشيدي ،کاربردهای انرژی خورشید،انرژی فتوولتائیک، انرژی حرارتی خورشید،نیروگاه‌های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی،نیروگاه‌های حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی،نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی،مزایای نیروگاه‌های خورشيدي،دودکش‌های خورشيدي،اجاق‌های خورشيدي، و غیره می باشد.فهرستمقدمه. 5انرژی خورشيدي.. 6تاریخچه. 6کاربردهای انرژی خورشید.. 7انرژی فتوولتائیک..... 7استفاده از انرژی حرارتی خورشید.. 9کاربردهای نیروگاهی.. 9نیروگاه‌های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی.. 10نیروگاه‌های حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی.. 11نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی.. 12دودکش‌های خورشيدي.. 12مزایای نیروگاه‌های خورشيدي.. 13کاربردهای غیر ن

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غيرفعال خورشيدي - 69 اسلایدفهرست مطالب انرژی خورشید سیستم فعال خورشيدي Active solar system سیستم غيرفعال خورشيدي Passive solar system روش دریافت مستقیم روش دریافت غیر مستقیم کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن 1.پنجره آفتابی 2. دیوار آفتابی 3. بام حوضچه‌ای 4. جذب مجزا 5. گلخانه خورشيدي    چگونه ساختمانی طراحی کنیم  که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده  وبا  خورشید گرم، با باد خنک  و با آفتاب روشنایی بگیرد.  سیستم فعال خورشيدي:Active solar system            این سیستم ها ساختمان پیچیده ای نسبت به سیستم غيرفعال دارند.از انواع سیستم های فعال م

ادامه مطلب  
پاورپوینت انرژی خورشيدي و شبکه متصل به الکترونیک خورشيدي،pptx،در 186 اسلاید


این پاورپوینت در مورد انرژی خورشيدي و شبکه متصل به الکترونیک خورشيدي در 186 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشيدي و شبکه متصل به الکترونیک خورشيدي،انرژی خورشيدي,خورشید,آبگرم کن خورشيدي,سلولهای خورشيدي,فتوولتاییک,کوره خورشيدي,پنلهای خورشيدي, و...ومنابع می باشداین پاورپوینت در مورد انرژی خورشيدي در 154 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  انرژی خورشيدي،خورشید،آبگرم کن خورشيدي،سلولهای خورشيدي،فتوولتاییک،کوره خورشيدي،پنلهای خورشيدي، و...ومنابع می باشدقسمتی از متن:انرژی خورشيدي و ساختار آنشناخت انرژی خورشيدي و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید آتشدان

ادامه مطلب  
تحقیق اصول و كاربرد انرژی خورشيدي


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اصول و كاربرد انرژی خورشيديبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :خورشید عامل و منشأ انرژی های گوناگونی است كه در طبیعت موجود است از جمله: سوخت های فسیلی كه در اعماق زمین ذخیره شده اند، انرژی آبشارها و باد، رشد گیاهان كه بیشتر حیوانات و انسان برای بقای خود از آنها استفاده می كنند، موادآلی كه قابل تبدیل به انرژی حرارتی و مكانیكی هستند، امواج دریاها، قدرت جزر ومدكه براساس جاذبه و حركت زمین به دور خورشید و ماه حاصل می شود، اینها همه نمادهایی از انرژی خورشید هستند. وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های نفتی و بكارگیری و مصرف بی رویه آنها، منابع عظیمی را كه در قرون متمادی درلایه های زیرین زمین تشكیل شده است تخلیه می كند. با توجه به این كه منابع انرژی زیرزمینی با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و درآ

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشيدي (انرژی های خورشيدي در ساختمان ها)


 فرمت فایل اصلی : پاورپوینت ( ppt )حجم درحالت فشرده : 2.38 مگابایتتعداد صفحات فایل : 39 اسلایدهدیه محصول : فایل پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی-23 اسلاید هردوفایل (فایل اصلی و هدیه) در یک فایل زیپ (zip-winrar) قرار گرفته است.  پروژه ای درمورد ساختمان های خورشيدي(انرژی های خورشيدي در ساختمان) درفایل پاورپوینت شامل 39 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx. و قابل ارائه برای دروس تنظیم و شرایط محیطی و انسان طبیعت معماری همراه با هدیه ویژه  بخشی از متن موجود در داخل فایل:مقدمه امروزه با توجه به حساسیت در بخش انرژی و همچنین پیش بینی هایی در مورد تمام شدن انرژی ، جوامع گوناگون و به خصوص صنعتی به انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی پاک خورشيدي روی آورده اند.در ادامه ابتدا انرژ

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشيدي


مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشيديتعداد اسلاید: 44 اسلایدقالب بندی: پاورپوینت فهرست مطالب:تاریخچه انرژی خورشيدي انرژی از خورشید سلول‌های خورشيديانرژی خورشيدي کاربردهای سلولهای خوشیدی معایب سلول‌های خورشيديمزایای سلولهای خورشيدي برخی از اصطلاحات درمورد عملکرد سلول های خورشيديکاربردهای انرژی خورشید انرژی فتوولتائیک منبع انرژی تجدید پذیر و ظرفیت نصب در کشور هنداستفاده از انرژی حرارتی خورشید کاربردهای نیروگاهی نیروگاه‌های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی دودکش‌های خورشيدي مزایای نیروگاههای خورشيدي مزایای نیروگاههای خورشيدي کاربردهای غیر نیروگاهی آبگرمکن‌های خورشيدي و حمام خورشيديگرمایش و سرم

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشيدي - 66 اسلاید


پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشيدي - 66 اسلاید فهرست مطالب مقدمه بخش اصلی یک آبگرمکن خورشيدي مبدل حرارتی  انواع كلكتورهای خورشيدي كلكتور‌های تخت Flat-plate collectors  كلكتورهای تحت خلا Evacuated-tube collectors  كلكتورهای سهموی Concentrating collectors  مکانیزم عمل آبگرمکن چیست؟ آبگرمکن خورشيدي چیست؟ مکانیزم عمل آبگرمکن چیست؟ آیا در زمستان که دمای هوا پایین است زاویه قرار گیری تیوبها  در هوای ابری چطور؟  نوع كاركرد آبگرمکن های خورشيدي آبگرمكن های ترموسیفونی  آبگرمكن های پمپی ( سیستم با گردش اجباری یا مدار باز):  مخزن ذخیره درهر محلی از ساختمان  تامین آبگرم مصرفی – بهداشتی  مزایای آبگرمکن های خورشيدي:  این آبگرمکن ها عمدتا در اماکن زیر م

ادامه مطلب  
پاورپوینت انرژی خورشيدي،pptx،در 154 اسلاید


این پاورپوینت در مورد انرژی خورشيدي در 154 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  انرژی خورشيدي،خورشید،آبگرم کن خورشيدي،سلولهای خورشيدي،فتوولتاییک،کوره خورشيدي،پنلهای خورشيدي، و...ومنابع می باشدقسمتی از متن:انرژی خورشيدي و ساختار آنشناخت انرژی خورشيدي و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید آتشدانهای محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خ

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده: تحقیق مناسب مدرسه بررسی انرژی های سالم و تجدیدپذیر


تعداد اسلاید : 12 اسلایدتحقیق مناسب مدرسه: بررسی انرژی های سالم و تجدیدپذیر فهرست مقدمهچکیدهانرژی خورشيديانرژی بادانرژی گرمایی زمینانرژی زیست تودهانرژی هیدروژنلذت یادگیریصفحه آخر مقدمه در این پروژه به بررسی عوامل موثر بر آلودگی های زیست محیطی پرداخته شده است.همچنین با بررسی انرژی های پاک و روشهای ذخیره سازی آنها به ترویج فرهنگ استفاده از این نوع انرژی ها اشاره گردیده است. چکیده پنج نوع انرژی پاک و همچنین روشهای ذخیره سازی آن ها بخصوص استفاده از انرژی خورشيدي در پخت غذا و پاستوریزه کردن آب را مورد بررسی قرار دادیم.استفاده از اجاق خورشيدي و دستگاه پاستوریزه آب در مدرسه وحتی کاربرد آن در منازل و گروهی از افراد جامعه مانند کوچ نشینان توصیه می شود. انرژی خورشيدي انرژی خورشيدي، انرژی حاصل از تابش نور خورشید

ادامه مطلب  
سلولهای خورشيدي 19ص ورد


تاریخچهامروزه سلول‌های خورشيدي سیلیکونی، از پرکاربردترین قطعات حالت جامد هستند. سیلیکون نیمه‌رسانایی با گاف نواری  1/7-1/1 (مناسب برای جذب نور خورشید) می‌باشد. جفت‌های الکترون- حفره‌ در اثر تابش نور خورشید در نیمه‌رسانا تولید می‌شوند. این حامل‌های بار متحرک می‌توانند جریان الکتریکی تولید کنند. تولید ولتاژ الکتریکی به یک گاف انرژی بین ترازهای انرژی الکترونی نیاز دارد. اما چگونه می‌توان با استفاده از گاف انرژی، ولتاژ تولید کرد؟ برای این منظور، به یک پیوند p-n نیاز است. ساختار سلول‌های سیلیکونی، از یک فیلم نازک نوع n (ضخامتی در حدود یک یا چند میکرومتر) بر روی یک فیلم نوع p که ضخامت بیشتری دارد، تشکیل می‌شود. جفت‌های الکترون- حفره‌ تولید شده بوسیله نور خورشید در فصل مشترک این

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل با عنوان کاربردهای فضایی سلول های خورشيدي در 24 اسلاید


        سلول خورشيدي (به انگلیسی: solar cell یا photoelectric cell) یا سلول فتوولتائیک (به انگلیسی: photovoltaic cell)، یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر فوتوولتاییک؛ که پدیده‌ای فیزیکی و شیمیایی است، به الکتریسیته تبدیل می‌کند.سلول‌های خورشيدي ساخته شده از ویفر‌های سیلیکون، کاربرد بسیاری دارند. سلول‌های تکی، برای فراهم کردن توان لازم دستگاه‌های کوچک‌تر، مانندماشین حساب الکترونیکی به کار می‌روند. آرایه‌های فوتوولتاییک، الکتریسیتهٔ پایدار و تجدیدپذیری را تولید می&zwn

ادامه مطلب  
کنفرانس و پاورپوینت سلول های خورشيدي ( سولار سل ) مناسب برای رشته های فیزیک ، شیمی و انرژی Solar Cell


این پاورپوینت کاملا زیبا و علمی و دقیق تحقیق و طراحی و ساخته شده تا به راحتی بتوانید از آن بهره برده و یک کنفرانس عالی را تجربه کنیدکاملا لایه های فایل باز است و می توانید به راحتی آن را ادیت و ویرایش نمایید و چون توسط متخصص کامپیوتر طراحی و دیزاین شده بسیار شکیل و حرفه ای استشامل 50 اسلاید به همراه تصاویر و توضیحاتمباحث موجود در این پاورپوینت عبارتند از :سلول های خورشيدينورخورشید و کاربردهای آنمشکلات و ویژگی های استفاده از انرژی خورشيدينحوه کار سلول های خورشيديلزوم استفاده از نیمه رسانا ها در این تکنولوژیانواع سلول های خورشيدي و آنالیز آنهاتقسیم بندی از نظر فناوری ساختسلول های خورشيدي مبتنی بر مواد آلیDSSCنسل های مختلفتاریخچه و معرفی سلول های خورشيدي حساس شده با رنگا

ادامه مطلب  
پاورپوینت آبگرمکن های خورشيدي


توضیحات: فایل پاورپوینت آبگرمکن های خورشيدي،در حجم 35 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می باشد . این انرژی یکی از منابع تامین انرژی رایگان ،پاک و عاری ار اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است . بحران انرژی در سال های اخیر ، کشور های جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی ، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر و از جمله انرژی خورشيدي به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی ، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گاز های آلاینده با استقبال فراوانی روبه رو شده است .طبق آخرین برآورد های رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از 14 ملیارد سال می باشد . در هر ثانیه 4/2 میلیون ت

ادامه مطلب  
دانلود پروژه گلکتورها


دانلود پروژه گلکتورها در57 اسلاید پاورپوینت        مقدمه:با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و زیان بار بودن استفاده غیر اصولی این گونه سوختها برای سلامت محیط زیست، تحقیقات و کاربردهای انرژیهای تجدیدپذیر در مجامع صنعتی و علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. دراین میان انرژی خورشید، با توجه به اینکه انرژی کاملا پاک و عاری از هرگونه آلودگی بوده و بعنوان منبع انرژی کاملا ارزان شناخته شده است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. درکشورهایی نظیر کشور ما که میزان تابش خورشيدي در آن به kwh 2000 در سال می رسد و در بسیاری از نقاط آن تعداد ساعات آفتابی از 2800 ساعت در سال تجاوز می کند، استفاده از انرژی خورشید، نه تنها ضروری بلکه اجتناب ناپذیر است. وسعت و شرایط جغرافیایی کشور، بافت اجتماعی، فراوانی و گستردگی روستاها که ا

ادامه مطلب  
پاورپوینت دانلود سوخت های خورشيدي و مقایسه آن با سوخت های فسیلی


پاورپوینت دانلود سوخت های خورشيدي و مقایسه آن با سوخت های فسیلی  موضوع:سوخت های خورشيدي و مقایسه آن با سوخت های فسیلی سوخت های خورشيديمقایسه آن با سوخت های فسیلی۵ دلیل برتری انرژی خورشيدي نسبت به سوخت‌های فسیلیدر حالی‌که سوخت‌های فسیلی به‌طور تدریجی رشد کرده‌اند، صنعت خورشيدي هر ساله به‌طور چشم‌گیری در حال رشد است و وضعیتش با دهه‌های گذشته تفاوت پیدا کرده است.تولیدات کافی و توجیه اقتصادی زمینه رقابت انرژی خورشيدي را با ذغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای فراهم کرده است. در این مطلب به پنج برتری انرژی خورشيدي می‌پردازیم:1 - ایجاد شغلدر حال حاضر تعداد شاغلین در زمینه انرژی خورشيدي نسبت به معادن ذغال سنگ در کشور آمریکا بسیار بیش‌تر است.

ادامه مطلب  
جزوه فارسی انرژی خورشيدي دکتر نظری مدرس دانشگاه امیرکبیر


 انرژی خورشيدي یکی از پاک ترین و در دسترس ترین منابع انرژی برق در کره زمین و به خصوص مناطقی با تابش بالای سالانه پرتوهای خورشيدي، مثل کشور ایران می باشد. انرژی خورشيدي از تبدیل فوتون‌های نور خورشيدي که حامل انرژی بسیار زیاد و نا متناهی می باشند بدست می‌ آید و از این رو تا زمانی که خورشيدي به تابش خود ادامه دهد، انرژی خورشيدي و انرژی برق سولار رایگان در دسترس عموم می باشد.در این پست جزوه دستنویس انرزی خورشيدي دکتر نظری مدرس دانشگاه امیرکبیر را قرار داده ایم. امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد. فرمت فایل: PDFتعداد صفحات: 43 سر فصل هاطبقه بندی منابع انرژیتجدید پذیر renewableتجدید نا پذیر Fossil fuels یا non-renewable زیست محیطی (دوستدار محیط زیست)آلوده کننده (مخرب محیط زیست)متصل به شبک

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل با عنوان سلول های خورشيدي بر مبنای نقطه های کوانتومی (QDSC) در 23 اسلاید


        سلول خورشيدي (به انگلیسی: solar cell یا photoelectric cell) یا سلول فتوولتائیک (به انگلیسی: photovoltaic cell)، یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر فوتوولتاییک؛ که پدیده‌ای فیزیکی و شیمیایی است، به الکتریسیته تبدیل می‌کند.سلول‌های خورشيدي ساخته شده از ویفر‌های سیلیکون، کاربرد بسیاری دارند. سلول‌های تکی، برای فراهم کردن توان لازم دستگاه‌های کوچک‌تر، مانندماشین حساب الکترونیکی به کار می‌روند. آرایه‌های فوتوولتاییک، الکتریسیتهٔ پایدار و تجدیدپذیری&nb

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ذخیره سازی حرارتی در ابگرمکن و نیروگاه خورشيدي - 40 اسلاید


ذخیره سازی حرارتی در ابگرمکن و نیروگاه خورشيدي ، پاورپوینت  وظیفه اصلی بخش خورشيدي: تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربینها در این نیروگاهها بقیه سامانه های سنتی مانند توربین و ژراتور مشابه بقیه نیروگاههای حرارتی بخار هستند. بر اساس انواع متمرکزکننده و اشکال هندسی متمرکزکننده ها نیروگاههای خورشيدي تقسیم بندی می شوند.  نیروگاههای سهموی خطی Parabolic Trough)) نیروگاههای دریافت کننده مرکزی CRS)) نیروگاههای بشقابک سهموی Parabolic Dish)) نیروگاههای دودکش خورشيديSolar Chimney)) نیروگاه کلکتورهای فرنل Fresnel Collector) )   فهرست مطالب: آب‌گرم‌کن خورشيدي آب‌گرم‌کن خورشيدي ترموسیفون آب‌گرم‌کن خورشيدي پمپ‌دار تحت فشار نیروگاه حرارتی خورشيدي انواع سام

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل با عنوان سلول های خورشيدي شفاف در 18 اسلاید


        سلول خورشيدي (به انگلیسی: solar cell یا photoelectric cell) یا سلول فتوولتائیک (به انگلیسی: photovoltaic cell)، یک قطعه الکترونیکی حالت جامداست که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر فوتوولتاییک؛ که پدیده‌ای فیزیکی و شیمیایی است، به الکتریسیته تبدیل می‌کند.سلول‌های خورشيدي ساخته شده از ویفر‌های سیلیکون، کاربرد بسیاری دارند. سلول‌های تکی، برای فراهم کردن توان لازم دستگاه‌های کوچک‌تر، مانندماشین حساب الکترونیکی به کار می‌روند. آرایه‌های فوتوولتاییک، الکتریسیتهٔ پایدار و تجدیدپذیری را تولید می‌کنند که عمدتاً

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت سوخت های خورشيدي و مقایسه آن با سوخت های فسیلی


۵ دلیل برتری انرژی خورشيدي نسبت به سوخت‌های فسیلی:در حالی‌که سوخت‌های فسیلی به‌طور تدریجی رشد کرده‌اند، صنعت خورشيدي هر ساله به‌طور چشم‌گیری در حال رشد است و وضعیتش با دهه‌های گذشته تفاوت پیدا کرده است.تولیدات کافی و توجیه اقتصادی زمینه رقابت انرژی خورشيدي را با ذغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای فراهم کرده است. در این مطلب به برتری انرژی خورشيدي می‌پردازیم:1 - ایجاد شغلدر حال حاضر تعداد شاغلین در زمینه انرژی خورشيدي نسبت به معادن ذغال سنگ در کشور آمریکا بسیار بیش‌تر است. نظریه کاهش یافتن فرصت‌های شغلی در صورت استفاده از انرژی‌های پاک، استدلال اشتباهی است. در حال حاضر رشد انرژی خورشيدي ده برابر رشد اقتصاد آمریکا است.در سال ۲۰۱۲، صنع

ادامه مطلب  
طرح جابر سلول های خورشيدي


طرح جابر سلول های خورشيديفرمت فایل ورد و قابل ویرایششرح مختصر فایلاین مجموعه شامل:عکس جابربن حیان در مورد انـرژی رایـگان ( سلول های خورشيدي )مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان انـرژی رایـگان ( سلول های خورشيدي )نتیجه گیری درباره طرح جابربن حیان انـرژی رایـگان ( سلول های خورشيدي )این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.قسمتی از این مجموعههمه ی ما تا کنون عبارت صفحه های خورشيدي ” یا سلول خورشيدي را شنیده ایم. این دو، وسایلی برای استفاده از انرژی خورشيدي هستند. سلول خورشيدي در واقع وسیله ای الکترونیکی است که انرژی خورشید (یعنی انرژی تابشی رسیده از خورشید) را تحت فرآیندی ، به الکتریسیته تبدیل می کند.برخی وسایلی که ما از آن ها استفاده می کنیم، مانند ماشین حساب ها، چراغ های راهنمایی یا چراغ های روشن در اتوبان ها مثال

ادامه مطلب  
تحقیق انرژی خورشيدي


تعداد صفحات : 15 صفحهانرژی از خورشید (Solar Energy From the sun )خورشید برای بیلیونها سال انرژی را تولید كرده است . انرژی خورشيدي ، پرتوهای خورشید است كه به زمین می رسد .انرژی خورشید به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند دیگر اشكال انرژی تبدیل شود ، همانند گرما و الكتریسیته . موانع اصلی ( مشكلات ، یا انتشار برای فائق آمدن ) انرژی خورشيدي شامل(1) روشها متغیر و متناوب كه آن به سطح می رسد (2 ) ناحیه بزرگبرای جمع آوری و ذخیره آن در یك سرعت مفید مورد نیاز است . انرژی خورشید برای حرارت آب ، برای استفاده دینامیكی ، حرارت قضایی ساختمانها ، خشك كرده تولیدات كشاورزی و تولید انرژی الكتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد .در سال 1830 شاره شنای انگلین به نام جون هر شل John Herschel یك جعبه جمع آوری خورشيدي را برای پختن غذا در طول یك سفر در افریقا استفاده كرد . هم اكن

ادامه مطلب  
تحقیق سلولهای خورشيدي


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 5 صفحهسلولهای خورشيدي کریستال سیلیکون سی-اس آیسی-اس آی، اصلی‌ترین ماده تجاری در تولید سلولهای خورشيدي است و به اشکال مختلفی استفاده می شود: سیلیکون های تک کریستالی ، سیلیکون های چند کریستالی و سیلیکون لایه نازک .تکنیکهای مرسوم برای تولید کریستالین سیلیکون شامل : روش چوکرالسکی، روش محدوده شناور و روشهای دیگری نظیر ریخته‌گری می باشد. زدودن ناخالصیها از سیلیکون اهمیت بسیاری دارد. این عمل با کمک تکنیکهایی چون منفعل سازی سطح ( با تابش هیدروژن به یک سطح ) و گترینگ ( یک روش شیمیایی که با حرارت دادن ناخالصیها را از سیلیکون بیرون می کشد ) صورت می پذیرد .با اینکه سلولهای خورشيدي با سیلیکون کریستالی ، از سال 1954 وجود داشته اند ، ابتکاری جدید رو به گسترش دارد . سلولهای جدیدی همچون ( ای دبلیو تی ) ، ( سیس ) از این

ادامه مطلب  
پاورپوینت انرژی خورشيدي


پاورپوینت انرژی خورشيدي 32اسلایدخورشید به‌عنوان یکی از منابع انرژی بی‌نهایت، تمیز و مقرون به صرفه می‌تواند آینده‌ی انرژی و سوخت را متحول کند.خورشید به‌عنوان یک رآکتور هسته‌ای طبیعی، بسته‌های کوچکی از انرژی به نام فوتون را آزاد می‌کند، فوتون‌ها در مدت‌زمان تقریبی ۸/۵ دقیقه فاصله‌ی ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید تا زمین را طی می‌کنند. این ذرات برای تولید انرژی خورشيدي سالانه و برآورده ساختن نیازهای انرژی جهانی کافی هستند.توان فتوولتائیک فعلی تنها پنج‌دهم از انرژی مصرفی ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهد؛ اما فناوری خورشيدي در حال پیشرفت است و هزینه‌ی پیاده‌سازی این نوع انرژی هم با سرعت چشم‌گیری در حال کاهش است. فناوری‌های متعددی برای تبدیل نور خورشید به انرژی

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی ،انرژی های تجدید پذیر - 46 اسلاید


 پاورپوینت بررسی ،انرژی های تجدید پذیر - 46 اسلاید فهرست مطالب سیستم های فتوولتاییک   مقدمه   سیستم فتوولتاییک  سیستمهای pv  تاریخچه سلولهای خورشيدي  اساس کار سلولهای خورشيدي  رسانندگی سلولهای خورشيدي  انواع سلولهای خورشيدي  بازده سلولهای خورشيدي مقایسه بازده سلولهای سیلیکونی و دیگر سلولها  مراحل ساخت سلولهای خورشيدي سیلیکونی  کاربردهای سیستمهای فتوولتاییک  مصارف فضانوردی وماهواره ها  روشنایی خورشيدي  مزایای چراغ خورشيدي  موارد استفاده چراغ خورشيدي  سیستم تغذیه کننده واحدهای مسکونی و تجاری سیستم تغذیه کننده ایستگاههای مخابراتی و زلزله نگاری پمپ های خورشيدي  انواع پمپهای خورشيدي   نیروگاههای فتوول

ادامه مطلب  
کاربرد سیستمهای خورشيدي و فتوولتاییک در معماری 47 اسلاید


  کاربرد سیستمهای خورشيدي و فتوولتاییک در معماریپاورپوینت زیبا با افکت و تصاویر مربوطه و مناسب برای ارائه کلاسی فهرست مطالب موجود در فایل :مقدمهروش های تبدیل انرژی خورشيدي به انرژی الکتریکیسیستم فتوولتاییکمصارف و کاربردهای فتوولتائیکتاریخچه سلول های خورشيديویژگی های انرژی خورشيديپدیده فتوولتائیک چیست ؟سلول و یا باطری خورشيدي چیست و جنس مواد سازنده آن چیست ؟پنل ، مدول و آرایه خورشيدياصول کار یک پنل فتوولتاییکانتخاب سایت خورشيدي برای سیستم فتوولتاییکآیا سیستم های فتوولتائیک بطور مداوم الکتریسیته تولید می کنند؟تأثیر دمای هواآسیب پذیری دستگاههای فتوولتائیکطول عمر مفید سلولهای خورشيديآیا باطری های خورشيدي قدرت ذخیره سازی دارند ؟انواع سلولهای خورشيدي۳ بخش اصلی سیستم های فتوولتائیکانواع کاربرد سیستمه

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل خورشید در 125اسلاید


        خورشید (نام‌های ادبی یا قدیمی: خور، هور، مهر، روز) یکی از ستارگان کهکشان راه شیری و تنها ستارهٔ سامانهٔ خورشيدي است که در مرکز آن جای دارد. خورشید یک کُرهٔ کامل است که از پلاسمای داغ ساخته شده‌است و در میانهٔ آن میدان مغناطیسی برقرار است.این ستاره که قطری نزدیک به ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ کیلومتر دارد سرچشمهٔ اصلی نور، انرژی، گرما و زندگی بر روی زمین است. قطر خورشید نزدیک به ۱۰۹ برابر قطر زمین و جرم آن ۳۳۰ هزار برابر جرم زمین برابر با ۲‎×۱۰۳۰ کیلوگرم است. این مقدار ۹۹٫۸۶٪ کل جرم سامانهٔ خورشيدي است.انفجار نهایی یک

ادامه مطلب  
فایل های اقلیمی شهر شیراز در نرم افزار انرژی پلاس|طراحی مجتمع همساز با کاهش مصرف انرژی


فایل های اقلیمی شهر شیراز در نرم افزار انرژی پلاس|طراحی مجتمع همساز با کاهش مصرف انرژی فایل های اقلیمی شهر شیراز در نرم افزار انرژی پلاسفایل شبیه سازی شده با پسوند ddy,epw,statخروجی ها بصورت فایل pdf در دسترس هستند فایل های اقلیمی شهر شیراز در نرم افزار انرژی پلاس : امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده اند. محدود بودن ذخایر سوخت های فسیلی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن آنها باعث گسترش مباحث مربوط به محیط زیست و انرژی شده است،به طوری که حفظ منابع انرژی ،جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست ،کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی ا

ادامه مطلب  
تحقیق کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر


توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر،در قالب doc و در 36صفحه، قابل ویرایش.  بخشی از متن تحقیق:انرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژی‌ها گفته می‌شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می‌گردد؛ مانند انرژی خورشيدي، انرژی بادی، انرژی دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه‌های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده. از هیدروژن نیز که در پیل‌های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده می‌شود.این نوع انرژی‌ها معایب سوخت‌های فسیلی مانند افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن و در نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی وآلودگی زیست‌محیطی را ندارد علاوه بر این منابع تولید آن‌ها تمام ناشدنی و نامحدود است. ماهیت آنچه که یک منبع انرژی

ادامه مطلب  
پروژه درباره مکانیک صنعتی (آبگرمکن خورشيدي)


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:هدف: گرمادهی به آببخش (سکتور): خانگیتوضیح:عملکرد:عملکرد آب گرم کن های خورشيدي بستگی مطلق به شرایط آب و هوائی، نوع سیستم به کار رفته، طرز نصب و کارگذاری و همچنین به نوع استفاده از آب داغ دارد.دفتر راهنمایی شرکت (SRCC) مقدار انرژی ذخیره شده در این روش را بین 37 تا 95 درصد اعلام کرده است.مزایای مصرف کننده:هیچ هزینه ای در صورت طراحی و نصب صحیح متوجه مصرف کننده نخواهد بود.مراحل و چگونگی پیشرفت:تنوع گوناگون و زیاد در طراحی انواع مختلف آب گرم کن های خورشيدي طی 20 سال گذشته زمینه تجارب

ادامه مطلب  
بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشيدي


این مقاله از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است و فایل اصلی به صورت انگلیسی 11 صفحه به صورت pdf می باشد و فایل ترجمه شده آن به صورت فارسی 20 صفحه به صورتword می باشد .مقاله برگرفته از الزویر می باشد و نویسندگان آن Amol Wadhawan, A.S. Dhoble, V.B. Gawandeعنوان فارسی:بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشيديچکیده:در این کار تحقیقی مقدماتی چیده شده و طراحی شده است تا اسید لوریک را به عنوان یک ماده در حال تغییر فاز (PCM) در یک گرم کننده هوای خورشيدي جا دهد.این ماده در حال تغییر فاز(PCM) به دقت بر اساس کاربرد و در محدودیت های ساخت انتخاب شده است.یک ابزار ذخیره سازی انرژی خورشيدي(TESD) ساخته شده و در گرم کننده هوای خورشيدي قرار گرفته و آزمایشات این مو

ادامه مطلب  
پاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيدي - 30 اسلاید


پاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيديپاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيديپاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيديپاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيديپاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيديپاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيديمعایب•نیاز به تعداد زیادی سوییچ نیمه هادی که باعث پیچیده شدن طراحی در سطوح مختلف میشود.متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيدي  استبرای دانلود کل پاورپوینت در حیطه شبکه متصل به الکترونیک خورشيدي  از لینک زیر استفاده کنید:

ادامه مطلب  
پاورپوینت پنل خورشيدي


*** SOLAR PANEL ***    این پاور شامل 23 اسلاید است و پنل های خورشيدي را بطور کامل توضیح داده استبه همراه تصاویر فهرست مطالب:سیستم های خورشیداجزاء یک سیستم خورشيديسلول های خورشيدي (پنل های فتوولتائیکی)صفحات فتوولتائیک  نواری(Thin film)مزیت نسبی مولد های خورشيديعوامل مهم و كلیدی در انتخاب ماژول های خورشيدينحوه نصب پنل های خورشيدينحوه تولید انرژی الکتریسته به وسیله سلول  های خورشيديموقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشيدي......موفق باشید 

ادامه مطلب  
پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشيدي -11 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (۷۳٫۴۶درصد) هلیوم (۲۴٫۸۵ درصد) و عناصر دیگری تشکیل شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن اشاره نمود.انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می‌باشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از ۱۴ میلیارد سال می‌باشد. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به جرم خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر جرم زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو

ادامه مطلب  
پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشيدي -11 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (۷۳٫۴۶درصد) هلیوم (۲۴٫۸۵ درصد) و عناصر دیگری تشکیل شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن اشاره نمود.انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می‌باشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از ۱۴ میلیارد سال می‌باشد. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به جرم خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر جرم زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو

ادامه مطلب  
بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشيدي


این مقاله از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است و فایل اصلی به صورت انگلیسی 11 صفحه به صورت pdf می باشد و فایل ترجمه شده آن به صورت فارسی 20 صفحه به صورتword می باشد .مقاله برگرفته از الزویر می باشد و نویسندگان آن Amol Wadhawan, A.S. Dhoble, V.B. Gawandeعنوان فارسی:بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشيديچکیده:در این کار تحقیقی مقدماتی چیده شده و طراحی شده است تا اسید لوریک را به عنوان یک ماده در حال تغییر فاز (PCM) در یک گرم کننده هوای خورشيدي جا دهد.این ماده در حال تغییر فاز(PCM) به دقت بر اساس کاربرد و در محدودیت های ساخت انتخاب شده است.یک ابزار ذخیره سازی انرژی خورشيدي(TESD) ساخته شده و در گرم کننده هوای خورشيدي قرار گرفته و آزمایشات این مو

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره آشنایی با مهندسی برق (گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 36 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با مهندسی برق (گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی)منابع انرژی پاک تلاشهای بین المللی قابل توجهی در ایجاد منابع انرژی دیگر برای جایگزینی و تكمیل انرژی حاصل از سوختهای فسیلی انجام گرفته است. بسیاری از منابع جدید (که بعضی از آنها در حقیقت قرن هاست كه مورد استفاده قرار میگیرد!) در حقیقت از انرژی خورشيدي بوجودآمده اند، مانند باد، امواج دریا، تغییرات درجه حرارت اقیانوس و فتوسنتز. روشهای غیر سنتی تولید برق که به انرژی پاک موسوم هستند در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.انرژی خورشيدي- تبدیل مستقیم به برقمقدار متوسط ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >