پاورپوینت بررسی سیر اندیشه ها در شهرسازی جورج زیمل Georg Simmel


پاورپوینت بررسی سیر اندیشه ها در شهرسازی جورج زیمل Georg Simmel18 اسلایدفهرست مطالب معرفی جورج زیمل (1918-1858) فضای برلین چهارچوب تحلیلی زیمل شکل عمل متقابل فاصله دوگانگی فلسفه پول کلان شهر و حیات ذهنی قرن هیجدهم : تجلی فردیت کمی قرن نوزدهم : تجلی فردیت کیفی سلطه عقل در کلان شهر کلان شهر جایگاه اقتصاد پولی نماد ساعت بی تفاوتی محصول خاص کلان شهر تردید یا احتیاط آزادی در کلان شهر بعد جهانی کلان شهر فردگرایی نمایشگاه و خیابان انتقادات عدم توجه به تولید در نظام اقتصادی  عدم توجه به طبقات مختلف اجتماعی نتیجه گیری جامعه شناسی زیمل تا چه حد رهایی بخش است؟ منابع و مآخذ:  

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی سیر اندیشه ها در شهرسازی جورج زیمل Georg Simmel


پاورپوینت بررسی سیر اندیشه ها در شهرسازی جورج زیمل Georg Simmel18 اسلایدفهرست مطالب معرفی جورج زیمل (1918-1858) فضای برلین چهارچوب تحلیلی زیمل شکل عمل متقابل فاصله دوگانگی فلسفه پول کلان شهر و حیات ذهنی قرن هیجدهم : تجلی فردیت کمی قرن نوزدهم : تجلی فردیت کیفی سلطه عقل در کلان شهر کلان شهر جایگاه اقتصاد پولی نماد ساعت بی تفاوتی محصول خاص کلان شهر تردید یا احتیاط آزادی در کلان شهر بعد جهانی کلان شهر فردگرایی نمایشگاه و خیابان انتقادات عدم توجه به تولید در نظام اقتصادی  عدم توجه به طبقات مختلف اجتماعی نتیجه گیری جامعه شناسی زیمل تا چه حد رهایی بخش است؟ منابع و مآخذ:  

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1